Fråga 6 för invandringsforskningen:

Svenska medborgarskap

a) Dubbla medborgarskap

Cirka hälften av de utrikes födda, folkbokförda i Sverige, har blivit svenska medborgare.

För exempelvis iranier - en stor invandrargrupp - är det möjligt att få svenskt medborgarskap och samtidigt behålla sitt utländska medborgarskap. Detsamma torde gälla för många andra, oklart vilka och hur många.

Detta borde undersökas närmare, och redovisas offentligt!

Hur stor andel av naturaliserade svenskar har kvar sitt medborgarskap i sitt tidigare hemland?

Hur vanligt är dubbla medborgarskap i Sverige jämfört med andra länder, i första hand våra nordiska grannländer?

b) Utan svenska

Hur vanligt är det att de som får svenskt medborgarskap inte kan tala och förstå svenska?

Ett mått på läget kan vara i vilken utsträckning som de måste anlita tolkhjälp, t ex vid den ceremoni då medborgarskapet ska mottagas.

c) Utan klar identitet

Hur vanligt är det att identiteten är osäker beträffande den person som får svenskt medborgarskap?

De flesta som nu söker asyl i Sverige gör det ju efter att ha passerat gränsen och utan att kunna uppvisa några pass. En stor andel av dessa ansöker senare om att få bli svenska medborgare.