Kapitel 4:

EXEMPLET "RASISM"

Det råder, kan man säga, ett "demokratiskt underskott" i Sverige, åtminstone inom vissa ämnesområden. Mer än någonsin blir detta underskott tydligt, när man kommer in på invandrings-, flykting- och invandrarpolitik (här sammanfattat under beteckningen "invandreriet").

Då gäller inte längre demokratiska spelregler - schackbrädet kastas över ända, så att säga. Då gäller inte längre tolerans, förståelse och respekt för meningsmotståndare. Då gäller inte yttrandefrihet, allsidig information och fri opinonsbildning. Då gäller inte saklighet, källkritik och kvalitetskrav på en argumentering. Då gäller varken hänsyn till folkviljan eller normal anständighet.

Invandreriet tydliggör hur bräcklig demokratin är i Sverige, hur den demokratiska hållningen hos många bara är en tunn fernissa. Det visar också hur mediafolket avancerat till den främsta maktgruppen i samhället.

ENKELRIKTNING

"Jag hatar dina åsikter, men jag är beredd att dö för din rätt att få uttrycka dem!" Ungefär så uttalade sig den franske upplysningsfilosofen Voltaire. Svenska redaktörer citerar gärna Voltaire, med instämmande. De tror sig vilja värna yttrandefriheten för även sina meningsmotståndare.

I praktiken är det snarast tvärtom. Redaktörerna är beredda att gå mycket långt för att hindra meningsmotståndare att få uttrycka sina åsikter! Till stöd för detta påstående finns flera konkreta erfarenheter, framkomna genom att bl.a. vi inom Blågula Frågor har testat hur det fungerar i praktiken.

Första gångerna man får en debattartikel om invandreriet refuserad finns ju ingen anledning att reagera. Självklart kan en tidning inte ta in allt, för detta finns inte plats. Kanske var den insända artikeln heller inte så bra. Men när man märker, att det nästan aldrig går att få in en om invandreriet kritisk debattartikel i någon större dagstidning, då är det rimligt att bli misstänksam.

När det därtill visar sig att inte heller några andra debattörer med denna åsiktsinriktning släpps in i spalterna - när den debatt som förekommer i spalterna sker bara mellan de mycket generösa och de än mer generösa ­ då är ju saken klar.

En innebörd av detta är att engagerade medborgare inte kan göra sig hörda. I andra sammanhang ses redan detta som allvarligt. En turkisk film, visad i Mosaik 1994, hade som slutord: "Att inte kunna tala i sitt eget land är värre än döden!"... Det handlar med andra ord om en form av förtryck.

Men än värre är en annan innebörd. Den är att läsarna, lyssnarna och tittarna inte får ta del av olika argument. Vissa fakta förtigs. Medborgarna får bara ett perspektiv på saken. Hur ska de då kunna bilda sig en egen grundad mening?

Innebörden blir också en frånvaro av dialog. Det är annars en grundidé med demokratin att motsättningar ska ventileras öppet, för att man på ett konstruktivt sätt ska kunna hantera konflikter.

Dialogen har också ett värde genom att den testar hållbarheten i olika argument. Alla kan ha något att tillföra, och ur dialogen kan komma någonting bättre. Kritiklöshet, likriktning och tystnad hör diktaturen till.

MEDIAKAMPANJER

På ett sätt är det konsekvent - när redaktörerna inte släpper fram meningsmotståndare - att de inte heller själva förmedlar kritiska fakta. Massmedia har t.ex. inte lämnat elementära uppgifter om hur många fler uppehållstillstånd åt asylsökande, per capita, som Sverige beviljat jämfört med andra västländer. Man har också tigit om den enorma anhöriginvandringen.

Man nöjer sig dock inte med att undanhålla fakta.

Detta förtigande kompletteras med att media återkommande ägnar stort utrymme åt avvisningsfall. TV-rapporteringen domineras av upprörda reportage om enskilda individer som vägrar att acceptera avvisningsbeslut. Sekretessreglerna hindrar beslutande myndigheter att redovisa skälen för beslutet, och reportagen blir ensidiga.

Därutöver driver TV och andra media ibland formliga kampanjer, som i Åselefallet. Kampanjer som utvecklar sig till kraftmätningar med regeringen. De blir till maktdemonstrationer - politikerna ska lära sig var skåpet ska stå.

Under Åselekampanjen hade till och med företrädare för regeringen svårt att få komma till tals i media. När TV1:s Speciellt skulle ha "debatt" i frågan fanns där företrädare för bara en uppfattning!

Åsele var endast en i raden av likartade kampanjer. Upplägget av dem följer en återkommande mall. Journalisterna har ett "stall" av sossar som de kan "lita på". Dessa släpptes således fram vid behov, påannonserat som att "Nu växer kritiken mot regeringen..." "Även inom de egna leden..." Snart hade kritiken "växt" ytterligare, genom att någon mer ur "stallet" släppts fram, för att instämma med föregående talare. Det är till stor del samma personer som kommer igen, i kampanj efter kampanj.

Massmedia kan med andra ord skapa sina egna "folkstormar". Folkstormar är något som kan konstrueras.

ETIKETTER OCH RYKTEN

Media går alltså vid behov hårt åt landets högsta politiska ledning. Än mindre tvekar man att ge sig på enskilda medborgare. Hur går man då tillväga?

Det instrument som används är etiketterandet. Man stämplar en kritiker som "främlingsfientlig", "rasist" eller något liknande. Något belägg för anklagelserna ges sällan - man har överhuvudtaget inte definierat innebörden av de begrepp som används.

Detta fungerar, eftersom den anklagade inte ges tillfälle att försvara sig. Ett konkret exempel är här Expressens och Aftonbladets gemensamma Expobilaga den 10 juni, där företrädare för Blågula Frågor hängdes ut som ljusskygga företrädare för "ondskan". Ingen av de två redaktörerna släppte in något genmäle från de angripna.

PO - Allmänhetens Pressombudsman - har prövat detta ärendet, och funnit att de två kvällstidningarna inte var skyldiga att ta in genmälen.

Etiketterandet går hand-i-hand med ryktesspridandet. Om ett nyhetsmedium börjar med att kalla en person för något, så har detta snart upprepats i en mängd andra medier. Också här finns konkreta exempel. En reporter på Dagens Eko stämplade Anders Sundholm, nämndeman och miljöpartist, som "främlingsfientlig". Detta återgavs i ett TT-telegram, och snart var det till rubriker i dagstidningar runtom i landet.

Under resans gång kan en anklagelse dessutom ha vuxit. Konkret exempel här är hur tidskriften Expo fann Blågula Frågor företräda en form av dold främlingsfientlighet. I Expressen blev detta till en "öppen främlingsfientlighet", varpå en person i Nerikes Allehanda skrev om föreningen som "rasistisk".

Det är ju illa att i allmänhet inte kunna komma till tals. Men när man blir angripen och fortfarande inte får komma till tals, för att försvara sig, då är det naturligtvis än värre!

Lägg till detta om en angripen inte ens på betald annonsplats kan få yttra sig. Just så är det - man tar inte in "åsiktsannonser".

I praktiken går man än längre. Blågula Frågor har försökt få in en liten produktannons för tidskriften, för att intresserade personer ska kunna beställa provexemplar, för att själva bilda sig en uppfattning om innehållet. Även detta vägrar vissa tidningar att ta in! Till dem som vägrar hör både Expressen och Journalisten (organ för Svenska Journalistförbundet).

 

Den Morali(sti)ska Eliten förnekar sig för den skull inte påståenden om att deras motståndares offentliga tystnad skulle vara självvald:

Ronny Ambjörnsson frågade på DN:s kultursida den 1.2.96. varför "den tysta majoriteten" i flyktingpolitiken är så tyst.

Tidskriften Expo nr 3/96 anklagade oss inom Blågula Frågor för att vara ljusskygga.

Tidskriften Moderna Tider, nov. -96, anklagade Blågula Frågor för att "smyga" med sina åsikter.

Har media väl lyckats med att "etablera ett rykte", så att en person är stämplad, då kan vederbörande sedan avfärdas med automatik. "Det vet ju alla", att vederbörande är "rasist", det är allmänt känt att det är si och så - då krävs ingen ytterligare argumentering.

Påfallande är också hur människor behandlas olika. I media består mänskligheten av två sorters människor: goda och onda.

Den som har de "politiskt korrekta" åsikterna uppfattas som hörande till "den goda sidan" - vederbörande är god-känd. För sådana kan behandlingen bli nästintill servil i media De tillåts lägga ut texten utan att egentligen ha något att säga - eller kan säga det mest horribla saker, eftersom kritiska journalistfrågor uteblir.

Den som uppfattas som att åsiktsmässigt ligga utanför ramarna för det tillåtna får inte själv komma till tals. När hans eller hennes ståndpunkter kommer allmänheten till del, sker det genom att de beskrivs och refereras.

Journalisterna träder in som ett filter mellan den "farlige" och medborgarna, för att skydda de senare.

DÖMANDE MAKT

Media visar alltså - genom sina kampanjer - ambitioner att ta över regeringens roll, vill vara första statsmakt och avgöra vilken politik som ska bedrivas. Men journalisterna nöjer sig inte med detta, de vill också utöva en dömande makt. Och de gör det, oförmedlat.

Ett konkret exempel på detta är Expressen den 6 och 7 maj 1996. Där hängdes tre personer ut som ledare för ett "hemligt nätverk", tre körkortsporträtt åtföljdes av en fet rubrik i negativ text: "Främlingshatets nya ansikten".

Denna gång fick de anklagade så småningom ett litet genmäle, men detta förtog inte effekten. I allmänhetens ögon var de redan dömda.

I vanliga domstolar gäller beviskrav, och en anklagad får försvara sig innan dom faller - i media gäller inte detta. Ett "livstidsstraff" i svensk domstol gäller i praktiken 8-10 år i fängelse, en mediadom kan verkligen vara på livstid.

Domen i Expressen följdes för övrigt upp genom två artiklar i Nerikes Allehanda, där en person krävde yrkesförbud som lärare för en av de tre utpekade.

Domen i Expressen och Aftonbladet den 10 juni ledde till att en av de utpekade fick väggen på sitt hus sprayad med slagord ("RASISTSVIN").

En form av dom hade också utfärdats genom många tidningars gemensamma linje att inte ta in annonser från Blågula Frågor.

I vanliga domstolar tillhandahålls en offentlig försvarare. I denna mediadomstol kan den anklagade inte försvara sig alls - han får inte ens veta vad han är anklagad för. Allt sker i slutna rum.

OLIKA MÅTT

Expressen hängde hösten 1996 ut ett antal tjänstemän inom Statens Invandrarverk (SIV) med körkortsporträtt - med anledning av utvisningsbeslutet för iraniern Shakeri, som sedan tog sitt liv. På flera håll i media framfördes anklagelser mot personer inom SIV och Utlänningsnämnden för att vara "mördare".

Logiken i detta är att utpressning ska löna sig. Den som hotar med självmord ska få uppehållstillstånd, även om inga skyddsbehov föreligger. Ska denna princip tillämpas, då betyder det i praktiken fri invandring. Tillämpad även i andra sammanhang - betygssättning, tjänstetillsättning,omvårdnadstvister, mm - kan principen onekligen föra långt!

Det är naturligtvis allvarligt när en människa tar livet av sig. Men varför lyfta fram just detta fall, av de nära 2.000 självmord som sker varje år i Sverige? Finns det inte orsaker till också de övriga självmorden?

Och ska man nagla fast någon enskild person som ansvarig för Shakeris död, hur har Expressen så till den grad kunnat missa hans juridiska ombud, Merit Wager?!

Wager blev uppringd av Shakeri innan han tog sina sömntabletter, och han sade att han skulla ta dem. Men ingen reaktion från Wager. Om inte hon, som kände honom, tog hans självmordshot på allvar - hur skulle då tjänstemän på Invandrarverket kunna förväntas göra det?

Shakeri ringde sedan upp Merit Wager på nytt, efter att han hade tagit tabletterna, och sade som det var. Dörren till lägenheten hade han lämnat olåst. Istället för att då larma läkare larmade Wager Expressen, som for dit med en fotograf. När de kom var iraniern redan död.

Shakeris liv hade sannolikt kunnat räddas - av en person. Merit Wager. Hon undgick dock granskning i Expressen.

STATSKAMPANJER

Det är dock inte bara media som agerar inom invandreriet. Sedan flera år har bedrivits statliga kampanjer, för åtskilliga miljoner kr. Kampanjer som får betalas av dem som de riktar sig mot.

Officiellt rör det sig om kampanjer "mot främlingsfientlighet och rasism". I praktiken har det mer rört sig om kampanjer för rasism. Kampanjer som odlat en svenskfientlighet.

Utgångspunkten för dessa kampanjer, liksom för de återkommande förslagen i media om förbud mot "rasistiska symboler" och "rasistiska organisationer", är antaganden som att:

1. det förekommer ett omfattande våld med rasistiska förtecken

2. detta våld riktar sig i huvudsak mot invandrare

3. våldet är centralt organiserat.

Stämmer dessa antaganden med verkligheten? Möjligen stämmer punkt 1, men ofta klassas även grannfejder, gängbråk och revirstrider - där etniska faktorer är av underordnad betydelse - som "rasism".

Mer än en gång har massmedia gått ut med helt falska uppgifter, vilka sedan inte dementerats så att detta på motsvarande sätt når ut. Ett tydligt exempel på detta är branden i Linköpings bibliotek.

Punkt 2 stämmer knappast. Den vanligaste formen av våld med rasistiska förtecken är att gäng av unga invandrare slår ned etniska svenskar, inte tvärtom.

Punkt 3 stämmer heller inte. Det våld från etniska svenskar med rasistiska förtecken sker ofta spontant och under inverkan av alkohol. Förövarna är enskilda missanpassade individer eller lokala ungdomsgäng.

De statliga kampanjerna mot rasism har inte klargjort vare sig vilka man vänder sig till, och vill övertyga, eller vad man lägger in i begreppet "rasism". Det har funnits en föreställning att det kan drabba bara etniska minoriteter. Fientlighet, eller ens öppet våld, mot svenskar räknas inte.

Betecknande var en demonstration i Stockholm, anordnad av "Hasans vänner". En av parollerna löd: "Stoppa våldet mot minoriteter!". Tydligen är det bara visst våld som man vill stoppa.

Rubriceringen "mot rasism" har låtit så behjärtansvärd, att kritiska frågor uteblivit. I skydd av denna "antirasism" har man kunnat bedriva en verksamhet utifrån en svart-vit världsbild av goda och onda människor, där det i stort sett gäller att slå de onda i huvudet, för att de ska bli goda. Detta har naturligtvis inte fungerat. Kampanjerna har snarare skärpt motsättningar och skapat problem än främjat förståelse, respekt och tolerans.

Så varför har dessa kampanjer bedrivits? Vad har varit syftet? Från politikernas sida har de nog främst varit att visa att man "gör något", under trycket från media.

Men vilket har varit syftet från medias sida? Uppenbarligen att tysta kritik mot invandringspolitiken, genom att likställa sådan med "främlingsfientlighet". Detta har varit kampanjernas reella funktion.

Kampanjerna har varit framgångsrika - budskapet har gått fram. De flesta svenskar är nu rädda för att öppet ge sin mening tillkänna om invandreriet. Media har så att säga fått "tyst i klassen". Även de man inte lyckats tysta är oskadliggjorda, genom att de isolerats. Få vågar ha med dessa "farliga" att göra.

Betecknande är hur etablissemanget nu pekar ut en viss form av "rasism" som "den farligaste" - nämligen den som tar avstånd från både våld och rasism! Med andra ord: den person som bränner och misshandlar är mindre av ett problem än den som håller sig till ett intellektuellt argumenterande och som respekterar demokratiska spelregler!

LINKÖPINGSBRANDEN

Som en tråd i mediarapporteringen löper försöken att mana fram bilden av ofta förekommande rasistiska illdåd. Ett exempel som tydligt visar hur massmedia här arbetar är branden i Linköpings bibliotek.

Omedelbart gick man ut med hypotesen, inte bara att branden var anlagd, utan också att förövarna var "rasister".

När så polisen efter några dagar avfärdade denna teori, blev det tyst i media. Man hade kunnat "höra en knappnål falla".

Tills på nyårsdagen, då TV2 skulle summera det gångna året. Då återkom man till biblioteksbranden. Men istället för att korrigera sina felaktiga uppgifter från tidigare upprepades dessa ytterligare än gång!

Inte nog med att man först a) gick ut med förhastade slutsatser och sedan b) försummade att korrigera sina felaktigheter. Ovanpå detta visade sig journalisterna kapabla att c) fortsätta sprida dessa felaktigheter - nu mot bättre vetande!

1934 var det ett annat hus som brann - riksdagshuset i Berlin. Denna brand fyllde också en politisk funktion: förövarna uppgavs vara "kommunister".

FÖRBUD?

I sista hand förbjuder man helt enkelt kritiska röster mot den förda invandringspolitiken. I detta sammanhang spelar begreppet "rasism" en central roll, genom sin dubbla betydelse.

Å ENA SIDAN talas om "rasism" i samband med olika typer av våldsdåd: misshandel, mord och bränder. Ordet "rasist" görs liktydigt med våldsverkare.

Å ANDRA SIDAN ger man begreppet en vidare innebörd. Detta illustreras tydligt av boken "Rasismens varp & trasor" från Invandrarverket, som lanserar begreppet "kulturell rasism".

Enligt en kulturrasist "bör olika kulturer och etniska grupper hållas isär". Han anser också att det är "till fördel för både dem och oss att de kastas ut/förhindras att komma hit".

Boken mynnar ut i en plädering för att "klistra termen 'rasism' på fienden".- "...ett effektivt politiskt vapen i kampen..."

Så väcks frågan om förbud mot "rasistiska organisationer" ("rasistiska" märken och symboler har nyligen faktiskt blivit förbjudna). För många kan detta förefalla rimligt - om man med en sådan avser organisation som initierar våldsdåd. Men "på köpet" kan man få med organisationer som klassats som "rasistiska" också i den andra bemärkelsen.

Med ett sådant förbud skulle det i praktiken genast uppstå gränsdragningsproblem: vilka organsationer ska klassas som det ena eller det andra? Hur undgår man, att det leder till ett allmänt avskaffande av yttrandefriheten för meningsmotståndare?

De som ställer dessa förslag har visat ett påfallande ointresse för sådana frågeställningar...

VÅLDSROMANTIK

Ett svårslaget rekord presterade Utbildningsradion i december -96, i ett TV-program om den anarko-fascistiska grupperingen "AFA". Programmet saknade varje ansats till kritisk distans, man upplät helt enkelt programtid åt några AFA-aktivister att fritt - utan att bli motsagda, utan att ens få en kritisk fråga - propagera för sin sak.

UR-redaktionen backade rentav upp aktivisterna, genom att jämföra AFA:s verksamhet med arbetarrörelsens kamp för att genomdriva allmän och lika rösträtt - i båda fallen finns "civil olydnad" med som en metod...

En av de aktivister som framträdde i programmet förklarade frankt att han misshandlat människor och att han ansåg sig ha rätt ta till vilka medel som helst för att uppnå sina mål, dvs hindra nazister att föra ut sitt budskap.

Vem som ska räknas som "nazist" avgör då AFA-ynglingen och hans gelikar. Redan i UR-programmet framgick, att de som "nazister" räknade även Sverigedemokrater.

Ändamålen helgar medlen - så löd AFA:s och UR:s budskap.

Hur påverkar överhuvudtaget ett multi-etniskt samhälle demokratin? Är de två förenliga?

Av de företrädare för invandrarkollektivet och de "antirasister" som figurerar i den politiska debatten har påfallande många uttalat sig hotfullt, och direkt pläderar för våld och inskränkningar av demokratin. Eller bara allmänt sprider en svenskfientlighet

1.

Ana Maria Narti anser att Blågula Frågor företräder "den farligaste formen av rasistisk propaganda".

2.

José Alberto Diaz, med flera, vill kriminalisera "främlingsfientliga" och "rasistiska" organisationer.

3.

José Torres-Perez vill ha yrkesförbud (som lärare) för Åke Wedin, pga dennes kritik av den förda invandringspolitiken.

4.

Tobias Hübinette på Expo vill att "den vita rasens västerland" ska "gå under i blod och lidande".

5.

Eva X Moberg, kulturskribent på Aftonbladet, skrev där den 30/9 -96 under rubriken "Kasta sten bättre än ingenting alls".

6.

Juan Fonseca uttrycker sig försiktigare, talar om att invandrarna "måste bli mindre snälla" och att de ska "ta sig makt".

7.

Mauricio Rojas och Kurdo Baksi förutser omfattande våldsdåd från invandrare, om det inte blir som de kräver.

8.

Michael Alonzo hotar med "en terror som ska förfära" oss, och mycket annat.

9.

Alexandra Pascalidou skriver att hon vill "ta oss i öronen och skrika en millimeter från vårt ansikte allt vad hon orkar, så saliven sprutar"... Sitt TV-program "Mosaik" ägnar hon åt att sprida en svenskfientlighet.

10.

Thabo Matsiola, programledare i TV4:s "Svart och vitt", har demonstrerat en motsvarande attityd. Han intar gärna inkvisitorns roll gentemot försvarare av den reglerade invandringen, sätter dem på de anklagades bänk, men utan att ge dem rätten att försvara sig.

De flesta av ovannämnda personer har fått en plattform genom massmedia.

SKOLAN

Varken AFA eller kampanjen som "Ungdom mot rasism" har haft svårigheter att bli insläppta på skolorna. Även bortsett från denna speciella kampanj finns denna inriktning med, i skolans ordinarie undervisning.

Vad man i praktiken lär ut är inte att självständigt försöka bilda sig en uppfattning och sedan stå för denna. Nej, budskapet är tvärtom att vara lyhörd för signaler uppifrån, att försöka lista ut vad det är som lärarna vill höra.

Skriver man t ex uppsats om ett "hett" ämne som invandringen tar man knappast risken att föra fram en politiskt inkorrekt uppfattning. Även om det i verkligheten inte behöver dra ned betyget - varför chansa? Det har man ju inget att vinna på, personligen.

Däremot kan man vinna personligen, när t ex DO (diskrimineringsombudsmannen) anordnar särskilda uppsatstävlingar mot rasism, förutsatt att man skriver det som önskas. Belöningen kan då bli en resa till New York, eller liknande.

TOTALITARISM

Bakom allt kampanjande - genom massmedia, skolorna och Mona-Sahlin-kommittén - ligger ett totalitärt drag. Det räcker inte med att hindra meningsmotståndare från att få yttra sig, helst ska också deras tankar kontrolleras.

Ett exempel på detta har vi från Miljöpartiet - även om miljöpar-tisterna själva förmodligen är ovetande om sina totalitära drag.

Det var i augusti 1996 - partiets uteslutningskommitté hade sammanträde i Stockholm, för prövning av Anders Sundholms fall. Mötesordföranden tog då upp en artikel ur Blågula Frågor 1/95, "Med facit i hand".

Hans kritik gick ut på att författaren endast skrivit om negativa konsekvenser av den massinvandring som skett till Sverige under det senaste decenniet - inte några positiva. På ett moraliserande sätt ställdes kravet att också fördelar måste framhållas med in-vandringen.

Ska någon kritisera invandringen, då måste detta med andra ord balanseras av att samma författare också lovordar den. Han måste se även fördelar - oavsett om sådana i verkligheten finns eller inte! Motsvarande krav ställs knappast i andra sammanhang. Det är t ex tillåtet att plädera kraftfullt mot kärnkraften utan att samtidigt behöva plädera för den.

När det gäller invandringen är vissa åsikter helt enkelt påbjudna. "Det mångkulturella samhället" är något man måste tycka om, annars är man en dålig människa.

Ett element av totalitarism finns också, som tidigare konstaterat, i redaktörernas totala maktanspråk. Andra maktcentra i samhället ska underordna sig massmedia.

FAKTA OCH VÄRDERINGAR

Miljöparti-exemplet visar också hur man kan blanda samman ett erkännande av vissa fakta med hysande av vissa värderingar. Det borde ju vara möjligt att se de negativa konsekvenserna av den förda invandringspolitiken utan att därmed anse att olika människor skulle ha olika värde.

Denna sammanblandning av fakta och värderingar går igen i mycket av medias rapportering, särskilt vad gäller invandreriet. Den som pekar på problem och lyfter fram missförhållanden kan då råka illa ut. Istället för att diskutera sakfrågan ger man sig på budbäraren.

Ett återkommande exempel gäller zigenare. Det har förekommit att boende som blivit störda av grannar som väsnats nattetid, påtalat detta. Det har också förekommit att butiksägare drabbats av s.k. snatterier har reagerat. I de fall som de störande varit zigenare har detta slagit tillbaka mot respektive grannar eller butiksägare, när de klagat.

Frågan gällde då inte om grund faktiskt funnits för klagomål. Nej, det intressanta var att föremålet för kritiken var zigenare. Detta gick utanför ramarna för det tillåtliga, sågs som uttryck för "rasism".

MEN OM MAN ÄR SÅ RÄDD för att se hur det faktiskt håller sig, betyder inte det att man är otrygg i sina egna värderingar? Sanningen bör sökas, inom såväl vetenskap som politik. Från den har vi att utgå, annars blir det i längden fel!

 


SAMMANTAGET kan med detta kapitel konstateras, att inom massmedia har skett inte bara en väldig maktkoncentration. Massmedia präglas dessutom av ett moraliskt förfall.

Redaktörerna utgör ett hot mot både yttrandefriheten och rättssäkerheten.