Vad förmår FN?

Ur artikel i SvD, den 11/11 -06, av Gunilla Carlsson, biståndsminister :

"Förmår FN att hjälpa?"

" På utvecklingsområdet är FN tyvärr splittrat i många organisationer, som var och en alltför ofta agerar på egen hand.
 
Detta utan att en arbetsfördelning görs mellan organisationerna. Det finns avskräckande exempel på hur ett tjugotal FN-organisationer är aktiva i ett och samma land, var och en med sin egen budget, sitt eget kontor och sin egen dagordning. Detta hotar att i förlängningen göra FN irrelevant inom biståndet.
 
Den viktigaste rekommendationen i panelens rapport är därför att FN måste agera som en samlad kraft för utveckling.
 
Visionen är att utvecklingssamarbetet i varje mottagarland koncentreras kring en gemensam handlingsplan med en sammanhållen budget, under ledning av en chef.
 
En sådan reform föreslås till att börja med i fem försöksländer. Tanken är att denna modell under de kommande åren ska kunna utökas till allt fler länder. FN:s arbete i fält ska bedömas i förhållande till millenniemålen om minskad fattigdom.
 
Arbetsformerna behöver förändras. FN-organens biståndsarbete ska styras av tydliga mål. Resultaten måste hela tiden följas upp. Vi ska som medlemsland främja samordning och se till att våra bidrag gör största möjliga nytta. De förslag som panelen presenterar leder i rätt riktning.
 
Som biståndsminister har jag ett dubbelt ansvar. Framför allt mot världens fattiga, men också gentemot skattebetalarna. Därför måste jag hela tiden fråga mig om vi använder pengarna rätt och om hjälpen når fram.
 
Nästa år bedrivs ungefär hälften av Sveriges utvecklingssamarbete via Sida. Den andra halvan av biståndet kanaliseras via internationella organisationer som FN och Världsbanken. Vår solidaritet går hand i hand med höga krav på effektivitet och vår effektivitet är i sin tur ett mått på vår solidaritet.
 
Ett starkare FN är inte minst viktigt i Afrika, där behoven är störst. Konflikter, hiv/aids och andra sjukdomar, miljöproblem samt svag förvaltning och korruption är enorma utmaningar som måste hanteras för att en utveckling över huvud taget ska bli möjlig."