Folkpartiet tänker

 

 Genom att klicka på de markerade orden i texten får du fram våra blågula kommentarer.

Alla människor har lika värde

De flesta av oss tycker att alla människor har lika värde. Trots detta har
främlingsfientliga och rasistiska partier nått framgång i en rad länder. Och trots det finns en mängd fördomar om invandrare.

Vi har i den här skriften samlat ihop fakta om invandring. Och vi försöker beskriva de vanligaste fördomarna om invandrare ­ och vad som är sanning.

Ska vi stoppa främlingsfientligheten måste vi bemöta fördomarna. På fikarasten, på bussen, på jobbet, bland kompisar, i lokaltidningen eller var de nu dyker upp. Om ingen bemöter fördomarna och de främlingsfientligas argument, tillåts de ju spridas vidare.

Den här skriften är kortfattad, så att den är lätt att lästa och bära med sig. Vill du ha mer fakta och fler svar på de vanligaste fördomarna, klicka in på www.folkpartiet.se.

 


Fördomar och svar

1. "De tar våra jobb"

Svar: De flesta invandrare har kommit till Sverige på grund av vår brist på arbetskraft. De har hjälpt till att höja landets ekonomiska ställning. Alla prognoser pekar på att vi kommer att få stor brist på arbetskraft i framtiden. Vi kommer därför, precis som de flesta andra europeiska länder, vara tvungna att öka arbetskraftsinvandringen om vi vill behålla vår välfärd.

Ett problem är däremot att invandrare ibland diskrimineras på arbetsmarknaden. En del menar att det skulle underlätta för invandrare att få jobb om arbetsmarknadslagarna ändrades.

2. "De lever på socialbidrag"

Svar: Reglerna för att få socialbidrag är lika för svenskar och invandrare. Men hur kan man hävda att invandrare både lever på socialbidrag och tar våra jobb?

Det finns stora brister i integrationen av invandrare på sina ställen, men då är det väl det som ska åtgärdas?

En asylsökande får jobba om handläggningen av hans eller hennes ansökan beräknas ta längre tid än fyra månader.

3. "Invandrare begår fler brott"

Svar: 16 procent av de anmälda brotten begås av invandrare. Det innebär att invandrare begår något fler brott än befolkningen i snitt. Många brott begås av internationella ligor, till exempel när det gäller narkotika.

Den viktigaste faktorn för brott är dock inte etnisk tillhörighet, utan social ställning. Personer med låga inkomster och låg utbildning begår fler brott än andra. Innan ett beslut fattas om uppehållstillstånd kontrolleras om personen ifråga är brottsligt belastad.

(Källa: Brottsförebyggande Rådets rapport "Invandrares och invandrares barns brottslighet")

Däremot visar det sig att en stor del av extremhögern begår brott. Över 23 procent av Sverigedemokraternas kandidater i valen 1991, 1994 och 1998 har varit dömda för brott, vilket ska jämföras med 7 procent för befolkningen som helhet.

(Källa: Boken Sverigedemokraterna av Larsson/Ekman)

4. "Islam är kvinnoförnedrande"

Svar: Religionen Islam är inte mer kvinnoförnedrande är någon annan religion. I samtliga länder ­ inklusive Sverige ­ finns kvinnoförtryck i form av misshandel, våldtäkter och diskriminering av kvinnor. Det motverkas bäst genom att höja kvinnans status i samhället.

Hedersmord är lika förbjudet i muslimska länder som i Sverige. Stympning (kvinnlig omskärelse) förekommer bland annat i delar av Somalia, Sudan och Eritrea och praktiseras både av kristna och muslimer där.

5. "Folk tycker som vi ­ inte som politikerna"

Svar: En mycket vanlig taktik från populister är att säga att politikerna inte lyssnar på vad vanligt folk tycker, att försöka skapa en klyfta mellan "vanligt folk" och de som är politiskt förtroendevalda.

Men om det vore så att folk tycker som Sverigedemokraterna och andra, varför röstar de inte på dem? Sanningen är ju att 99,6% av Sveriges befolkning i dag inte röstar på främlingsfientliga partier.

6. "Invandringen är dyr"

Svar: Invandrare har under alla tider bidragit till Sveriges utveckling. Det gäller såväl valloner som lärde oss att smida järn på 1600-talet, tyska handelsmän på 1700-talet, esterna som kom efter andra världskriget och alla finländare, jugoslaver och italienare som kom för att jobba i den svenska industrin under 1950- och 60-talen - för att nämna några exempel.

I dag är det på många håll brist på vårdpersonal. Utan invandrare som kan och vill ta jobben skulle vi ha stora problem inom sjukvård och äldreomsorg.

Vi har också duktiga indiska IT-tekniker, amerikanska marknadsförare och franska kockar i Sverige ­ liksom vi har en mängd duktiga svenskar som jobbar utomlands. Och vad är det för fel med det? Världen blir alltmer globaliserad och internationell och det blir mer och mer naturligt att bo, jobba och studera i olika länder.

De flesta studier visar att Sverige tjänat på invandringen. De flesta tycker nog också att det skulle vara mycket tristare om vi själva inte var välkomna att bo någon annanstans under perioder av livet.

7. "Det är inte de med störst behov av skydd som kommer"

Svar: En liten, liten del av världens flyktingar kommer till Sverige och andra europeiska länder. Enligt FN finns ungefär 50 miljoner flyktingar i världen och de flesta flyr till näraliggande länder.

De som får stanna i Sverige har oftast mycket goda skäl och får genomgå noggranna utredningar. Vissa hävdar att svenska myndigheter är för hårda i bedömningen och att vi borde släppa in flera.

8. "Man får inte säga vad man vill om invandrare, Sverige är ingen demokrati"

Svar: Alla får säga och tycka vad de vill i Sverige. De som inte gillar invandrare brukar ju snarast vara ganska högljudda. Men vi som tycker att invandring är något positivt måste få säga emot. Och få saker diskuteras så mycket i samhället som just invandring.

9. "Alla invandrare bor i vissa förorter och det blir det en massa problem"

Svar: Boendesegregationen är ett stort problem i Sverige, men huvuddelen av invandrarna bor inte i särskilda problemområden. För att bryta boendesegregationen krävs en rad åtgärder.

I flera kommuner har man till exempel satsat på bättre skolor, mer blandade upplåtelseformer, upprustning av bostadsområdena, bättre säkerhet mm. Att vara positivt inställd till invandrare behöver ju inte innebära att man gillar alla delar av den nuvarande politiken.

10. "Invandrare får mer i pension"

Svar: Nej, det är en missuppfattning.

I den nya pensionssystemet finns en garantipension, som är en lägsta miniminivå. Om man inte bott i Sverige tillräckligt länge har man inte kunnat jobba ihop garantipensionen. Det gäller både om man är svensk och bott utomlands eller om man invandrat till Sverige som äldre. Därför har införts något som kallas äldreförsörjningsstöd . Det stödet är lägre än garantipensionen.

 


Fakta

Vilka får flytta till Sverige?

Sverige har en reglerad invandring och de som får flytta hit är i huvudsak följande
grupper:

1. Flyktingar som uppfyller kraven i FN:s konvention om flyktingar, så kallade konventionsflyktingar. FN:s konvention har undertecknats av 130 länder, däribland Sverige. Vi ger asyl till de personer som är flyktingar enligt konventionen. Konventionsflykting är den som har skäl att vara rädd för förföljelse i sitt hemland på grund av:
· sin ras
· sin nationalitet
· att man tillhör viss samhällsgrupp
· sin religiösa eller politiska uppfattning.
Genèvekonventionens skydd för politiskt förföljda finns inskrivet i svensk lag.

2. Även personer som inte är konventionsflyktingar kan få asyl här, så kallade skyddsbehövande. Det gäller den som har lämnat sitt hemland och:
· har starka skäl att vara rädd för till exempel dödsstraff eller tortyr
· behöver skydd på grund av krig eller miljökatastrof i sitt hemland
· är rädd att bli förföljd på grund av sitt kön eller sin homosexualitet.
Personer som har starka humanitära skäl kan också få stanna i Sverige. Det gäller till exempel den som lider av en livshotande sjukdom och inte kan få behandling i hemlandet.

3. Personer med familjeanknytning, främst sambo/make/maka, föräldrar, barn och adoptivbarn.

4. Personer som vill studera eller arbeta i Sverige. Det är svårt att få arbetstillstånd, såvida man inte är medborgare i ett EU/EES-land.

Källa: Migrationsverket

Svensk invandring och utvandring

Under år 2 000 invandrade 58 659 personer till Sverige samtidigt som 34 091 svenskar till andra länder. Utan invandringen hade Sveriges befolkning minskat. Fram till 1930-talet var Sverige ett stort utvandringsland. De flesta flyttade till USA och Kanada. Under perioden 1865 ­ 1914 flyttade över en miljon svenskar till USA, mer än var fjärde svensk.

Efter andra världskriget har invandringen varit större än utvandringen. Under 1950-, 60- och 70-talen var de flesta arbetskraftsinvandrare, som fyllde luckorna i den svenska industrin. Under senare år har invandringen till största delen bestått av flyktingar och anhöriga till svenskar och invandrare.

De största invandrargrupperna i Sverige är finländare, medborgare från forna Jugoslavien, iranier, irakier och norrmän.

Källa: Statistiska Centralbyrån, Bonniers Lexikon

Flyktingar i världen

FN beräknar att det finns ungefär 50 miljoner flyktingar i världen. De flesta söker skydd i närheten av sitt hemland. En mycket liten del kommer till andra länder som till exempel Sverige.

Många insatser görs för att hjälpa flyktingar, bland annat genom FN-organet UNHCR.

Källa: UNHCR, Migrationsverket

Rasism

Rasism bygger på att människor delas upp i raser och värderas och behandlas olika på grund av etnisk tillhörighet. Den egna rasen tillmäts de bästa egenskaperna och anses vara mer värd än andra.

De mest tydliga exemplen där rasism satts i system är i Nazi-Tyskland och genom apartheid i Sydafrika.

Källa: Bonniers Lexikon

Antisemitism och islamofobi

Antisemitism är fientlighet eller hat mot judar, och har förekommit sedan antiken. Under andra världskriget var judarna de främsta offren för nazisternas folkutrotning. Sex miljoner judar beräknas ha fallit offer för Förintelsen. Efter andra världskriget har antisemitismen levt vidare bland annat i Sovjetunionen och Polen, där den ofta också varit politiskt förankrad. Rasistiska organisationer är ofta också antisemitiska, som till exempel Ku Klux Klan i USA.

Islamofobi är en rädsla för religionen islam och för muslimer. Ett vanligt missförstånd är att muslimer skulle vara mer benägna att förtrycka kvinnor eller använda våld, trots att inget i religionen förespråkar detta.

Källa: Bonniers Lexikon, Expo

Nazism

Nazism, eller nationalsocialism, hade makten i Tyskland åren 1933-1945. Nazisterna hävdade den germanska "rasens" överlägsenhet och hävdade att den skulle härska över underlägsna "raser" som slaver och judar.

Nazisterna mördade 13 miljoner människor. Offren var främst judar, men också polacker, zigenare, homosexuella, psykiskt sjuka, handikappade och politiska meningsmotståndare.

Allt sedan kriget har det funnits nynazistiska grupper i olika länder, i Sverige bland annat i form av Nordiska rikspartiet och Nationalsocialistisk front.

Källa: Bonniers Lexikon, Expo

Främlingsfientliga partier i Sverige

Sverige har varit relativt förskonade från rasistiska och främlingsfientliga partier. Ny demokrati var representerat i riksdagen perioden 1991-1994, och hade inslag av främlingsfientlighet.

Sverigedemokraterna är det största av de främlingsfientliga partierna i Sverige och sitter i kommunfullmäktige i fem kommuner. SD bildades 1988 av aktivister inom Bevara Sverige Svenskt, BSS, som i sin tur kom från traditionella nazistiska organisationer. En av Sverigedemokraternas partiledare rekryterades från nazistsekten Nordiska Rikspartiet. Två av Sverigedemokraternas vice ordföranden har gått vidare till Nationalsocialistisk front, NSF. Sverigedemokraterna försöker i dag polera sin fasad, men det är alltså helt klart att partiet är efterföljare till de svenska nazistpartierna under efterkrigstiden.

Det har varit två utbrytningar ur Sverigedemokraterna. Runt 1995 bildades Hembygdspartiet, en rent nazistisk grupp som inte finns längre. 2001 bröt sig en ny grupp ur SD och bildade nationaldemokraterna, en mer renodlat rasistisk grupp och som har flera öppna nazister som aktivister.

I Skåne finns flera lokala missnöjespartier, några med främlingsfientliga program. I valet 1998 samlades dessa i valalliansen Skånes väl. Alliansen har nu spruckit och majoritetsfraktionen - med bland annat Sjöbopartiet - vill istället ha närmare samarbete med Sverigedemokraterna.

Källa: Expo