Aktuell kommentar - vecka 43/08

 

 

Uranbrytning, mm...

"Vad som sker stort, sker tyst", sägs det.

Före november månads utgång 2008 kommer Sveriges grundlag att göras underordnad beslut från instanser inom EU.

Detta beslut kommer att drivas igenom i Sveriges riksdag av de största partierna.

Om senare Sverigedemokraterna lyckas komma in i riksdagen får det därigenom mindre betydelse. Det blir inte i den församlingen som de avgörande besluten fattas.

Genom godkännande av Lissabonfördraget kommer överstatlighet att accepteras och Sverige förlorar sin självständighet.

Detta sker i tyst samförstånd mellan (s) och (m), partier som gärna vill gälla för att var särskilt demokratiska och "rumsrena".


En av de frågor, där Sverige kommer att förlora beslutanderätten är uranbrytning i Sverige.

Så här skrev Birgitta Möller från Folkkampanjen mot kärnkraft/kränvapen i SvD den 22/10 -08:

 "Tyvärr går det inte att stoppa utländska intressen om våra riksdagsledamöter röstar för Lissabonfördraget den 22 november.
 
I regeringens proposition om Lissabonfördraget föreslås förändringar i lagtexten.
 
Nu står det i paragraf 3: Europeiska gemenskaperna får efter Sveriges anslutning till EU fatta beslut som gäller här i landet.
 

Efter den 22 november kommer det att stå: Europeiska gemenskaperna eller Europeiska Atomenergigemenskapen får efter Sveriges anslutning till EU fatta beslut som gäller här i landet.
 
Ändringen innebär att Sverige blir förpliktigat till kärnkraftsutbyggnad och uranbrytning."
 
Birgitta Möller refererar Euratomfördraget:
 
"* Försörjningen med malmer, råmaterial och speciella klyvbara material skall säkerställas enligt principen om lika tillgång till resurserna och genom en gemensam försörjningspolitik.
 
* För detta ändamål upprättas en byrå som skall ha optionsrätt till malmer, råmaterial och speciella klyvbara material, som produceras inom medlemsstaternas territorier, samt ensamrätt att ingå avtal om leverans av malmer, råmaterial eller speciella klyvbara material från länder inom eller utom gemenskapen.
 
* Medlemsstaterna skall lämna byrån all information som den behöver för att kunna utöva sin optionsrätt och sin ensamrätt att ingå avtal om leveranser.
 
* Medlemsstaterna skall garantera att byrån fritt får utöva sin verksamhet inom deras territorier.
 
* Byråns optionsrätt skall omfatta rätt att använda och förbruka material som tillhör gemenskapen,
 
* Kommissionen får inom ramarna för gemenskapens budget och på de villkor som den själv bestämmer, finansiellt medverka i prospekteringsverksamhet inom medlemsstaternas territorier."


 

 Se vidare:

EU - Europeiska Unionen

Månlandskap?